Baza wiedzy: Wydział Nauk Społecznych

Ustawienia i Twoje konto

O projekcie

Informacje ogólne

Projekt „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” realizowany jest w oparciu o umowę nr POPC.02.03.01-00-0008/17-00 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jest to projekt partnerski, realizowany w siedmiu uniwersytetach medycznych:

 1. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – lider projektu,
 2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
 3. Gdański Uniwersytet Medyczny,
 4. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 5. Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 6. Pomorski Uniwersytet Medyczny,
 7. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 8. oraz w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi.

Czas realizacji projektu: 1.11.2017-31.10.2020.

Planowane efekty

Projekt Polska Platforma Medyczna zakłada stworzenie platformy integrującej, prezentującej i promującej osiągnięcia naukowe i potencjał partnerów w zakresie medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia. Planowane jest stworzenie bazy ekspertów z różnych obszarów nauk medycznych oraz wspólnego repozytorium dziedzinowego, gromadzącego w jednym miejscu pełnotekstowe obiekty cyfrowe. Efektem realizacji projektu wyrażonym we wskaźniku rezultatu bezpośredniego będzie co najmniej 12 480 350,00 pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.

Zakładane wskaźniki

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego: 8,00
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego (w tym z dostępem dla osób niedowidzących i niedosłyszących): 20 364,00
Liczba zasobów nauki udostępnionych co najmniej na poziomie 3. według skali 5 Star Open Data: 20 054,00
Liczba utworzonych API: 17,00
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API (również dla osób niedowidzących i niedosłyszących): 25,00
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego: 0,08 TB

Wartość projektu: 37 279 341,60 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 31 549 506,79 zł.

Cele Projektu

Główny cel: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki

Głównym celem projektu Polska Platforma Medyczna jest cyfrowe udostępnienie zasobów nauki Partnerów Projektu PPM poprzez ich zdeponowanie na serwerach projektowych w postaci elektronicznej i opatrzenie metadanymi, a także udostępnienie w Internecie w formatach dostosowanych do przetwarzania maszynowego.

Cele Projektu pn. Polska Platforma Medyczna zostały wyznaczone na podstawie przeprowadzonej analizy środowiska społeczno-gospodarczego i zapewnią realizację w szczególności następujących potrzeb tego środowiska:

Inne

 • Zapewnienie otwartego dostępu do pełnych tekstów publikacji, rozpraw doktorskich, danych badawczych i innych dokumentów w repozytorium.
 • Prezentacja potencjału badawczego uczelni i instytutów medycznych na wspólnej platformie.
 • Prezentacja osiągnięć naukowych uczelni i instytutów medycznych na wspólnej platformie.
 • Zapewnienie dostępu do bazy ekspertów z różnych dyscyplin medycyny.
 • Promocja dorobku naukowego Polski na arenie międzynarodowej.
 • Zapewnienie nieograniczonego dostępu do danych w wymiarze czasowym i przestrzennym.
 • Automatyzacja procesów związanych z tworzeniem profili naukowców i potencjału jednostek.
 • Wykorzystanie wyników badań w sektorze biznesu.
 • Możliwość generowania raportów i analiz w zakresie danych przechowywanych w systemie.
 • Szeroki dostęp do aktualności w polskiej medycynie.
 • Ułatwienie dostępu do programów finansujących badania naukowe i racjonalizacja nakładów na badania naukowe.

Główny cel projektu PPM – cyfrowe udostępnienie zasobów nauki Partnerów Projektu PPM – zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

Cele szczegółowe:

 • Połączenie na jednej platformie i zapewnienie otwartego dostępu do zasobów nauki z zakresu medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia.
 • Stworzenie bazy ekspertów z różnych dyscyplin medycyny i ułatwienie współpracy między ośrodkami naukowymi i przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego.
 • Poprawa jakości i otwartości udostępnianych zasobów poprzez zwiększenie ich dostępności według skali 5 Star Open Data.
 • Ułatwienie podmiotom spoza sektora finansów publicznych, działających w dziedzinie medycyny i nauk pokrewnych ponownego wykorzystania ZN.
 • Zwiększenie dostępności do zasobów nauki gromadzonych u partnerów projektu dla osób niewidzących, niedosłyszących poprzez dostosowanie i cyfrową prezentację danych zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

Realizacja projektu jest w pełni zgodna z założeniami Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa:

 • Cel główny: wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju,
 • Cel szczegółowy 4: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego,
 • Priorytet II: E-Administracja i otwarty rząd,
 • Działanie 2.3: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego,
 • Poddziałanie 2.3.1: cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Wskazane cele zrealizowane zostaną poprzez stworzenie wspólnej platformy prezentującej i promującej osiągnięcia naukowe i potencjał badawczy, a co za tym idzie, zwiększenie dostępności i stworzenie możliwości ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego jakimi są zasoby nauki partnerów projektu. Projekt zrealizuje wskaźnik rezultatu strategicznego m.in. poprzez stworzenie systemu otwartego dostępu do pełnych tekstów publikacji, rozpraw doktorskich, danych badawczych i innych dokumentów w repozytorium, a także zapewnienie nieograniczonego dostępu do danych w wymiarze czasowym i przestrzennym.

Lider oraz Partnerzy Projektu

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (UMW) to publiczna uczelnia medyczna, prowadząca działalność dydaktyczną, naukową i kliniczną. Kształci lekarzy różnych specjalności oraz szeroko pojęty personel medyczny (farmaceutów, pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów., menedżerów ochrony zdrowia i in.). Prowadzi studia na 10 kierunkach w języku polskim i 2 w języku angielskim. Uczelnia kształci blisko 6000 studentów i 380 doktorantów. W UMW działa około 200 kół naukowych i organizacji studenckich. Kadrę naukową stanowi ponad 1120 nauczycieli akademickich. Rocznie realizowanych jest 500 projektów naukowych.

Fotografię wykonano z góry, obiektywem szerokokątnym 'rybie oko'. Na fotografii widać XIX-wieczne odrestaurowane budynki kompleksu katedr i zakładów Uniwersytetu Medycznego z elewacją z czerwonej cegły zlokalizowane przy ul. Chałubińskiego. Przed budynkami z czerwonej cegły widoczny jest zielony skwer z ławkami oraz zaparkowane wzdłuż drogi dojazdowej samochody. W tle błękitne niebo. Fotografia została wykonana w pogodny dzień.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB) jest publiczną uczelnią wyższązałożoną w 1950 r. To prestiżowa, prężnie rozwijająca się szkoła, rokrocznie zajmująca wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach.

Aktualnie na 15 kierunkach medycznych kształci się 5400 studentów idoktorantów, w tym 400 w języku angielskim. Studenci zagraniczni pochodzą m.in. z Norwegii, Szwecji, USA, Kanady, Niemiec, Hiszpanii.

UMB jest jedyną polską uczelnią, która jest laureatem konkursu programu Horyzont 2020 COFUND 2016 (Działania M. Skłodowskiej-Curie), w ramach którego realizuje unikalne międzynarodowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie biologii medycznej i statystycznej bioinformatyki. Uczelnię ukończyło 28 000 osób. Absolwenci UMB zajmują czołowe miejsca na Lekarskim Egzaminie Końcowym i Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym.

Pracownicy Uniwersytetu to eksperci w swoich dziedzinach nauki, zasiadający w komitetach naukowych, redakcjach czasopism oraz konsultanci krajowi i wojewódzcy.

Uczelnia realizuje wiele zadań naukowych o istotnym znaczeniu dla regionu i kraju. Aktualnie strategicznymi projektami badawczymi są: innowacyjne badania kohortowe pozwalające na wykrycie chorób cywilizacyjnych we wczesnych stadiach ich rozwoju (Białystok Plus) oraz stworzenie referencyjnego modelu diagnostyki personalizowanej guzów nowotworowych (Strategmed).

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zapewnia swoim pracownikom naukowym i studentom najnowocześniejsze zaplecze infrastrukturalne oraz bazę aparaturową. Należą do nich m.in.: Euroregionalne Centrum Farmacji, Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, uniwersyteckie szpitale kliniczne, Centrum Symulacji Medycznych, Centrum Medycyny Doświadczalnej z prestiżową akredytacją Good Laboratory Practice oraz Centrum Badań Innowacyjnych, ze statusem Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW).

Pałac Branickich - główna siedziba Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: widok od strony bramy głównej na dziedziniec wjazdowy z fontannami oraz dziedziniec paradny

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) to jedna z najbardziej znanych uczelni w kraju i za granicą. Według rankingu „Perspektyw”, ogłoszonego w 2018 roku, jest liderem wśród uczelni medycznych w kraju i plasuje się w pierwszej dziesiątce najlepszych polskich uczelni państwowych (8 miejsce).

Od wielu lat GUMed konsekwentnie realizuje strategię rozwoju Uczelni w zakresie podnoszenia jakości działalności naukowej i jej innowacyjnego charakteru. Jednym z efektów tych działań jest pozyskanie przez Gdański Uniwersytet Medyczny finansowania z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). Środki te umożliwiły powstanie ośrodka naukowego specjalizującego się w badaniach nad aberracjami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych chorób.

Potwierdzeniem wiodącej roli Uczelni w zakresie działalności naukowo-badawczej jest niezmiennie od lat wysoka pozycja w rankingu kategoryzacji poszczególnych Wydziałów Uczelni w zewnętrznej ocenie parametrycznej oraz liczne wyróżnienia dla pracowników naukowych GUMed. W ostatnim rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed i Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed legitymują się prestiżową kategorią A+, pozostałym jednostkom tj.: Wydziałowi Lekarskiemu oraz Wydziałowi Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej przyznano kategorię A. W latach 2012–2017 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej posiadał status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w dziedzinie nauk farmaceutycznych.

GUMed, jako jedna z pięciu polskich uczelni jest notowana w prestiżowym Academic Ranking of World Universities (AWRU) oraz w CWTS Leiden Ranking 2018, przygotowanym na podstawie wskaźników bibliometrycznych z czterech lat (2013-2016).

W 2018 roku Gdański Uniwersytet Medyczny po raz drugi został laureatem nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders Award w obszarze nauk o zdrowiu i nauk medycznych, broniąc pozycję lidera w swojej kategorii.

Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku (UCK) są także laureatami konkursu Sukces Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny. GUMed nagrodzono za bogatą działalność edukacyjno-szkoleniową, natomiast UCK uznano za najbardziej innowacyjny szpital w Polsce. Organizatorami konkursu są wydawnictwo Termedia i czasopismo Menedżer Zdrowia.

GUMed kształci ponad 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich blisko 1000 studentów zagranicznych. Oferuje 17 kierunków studiów, w tym 3 programy prowadzone wyłącznie w języku angielskim.

Budynek nr 1 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z przylegającym skwerem

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach(SUM) posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kształcenie na kierunkach lekarskich, farmacji, analityce medycznej, biotechnologii, kosmetologii, zdrowiu publicznym, pielęgniarstwie, położnictwie, fizjoterapii oraz certyfikat Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych na kształcenie w języku angielskim prowadzone od 1996 roku na kierunku lekarskim w Katowicach. Oprócz studiów stacjonarnych uczelnia kształci również studentów niestacjonarnych. Liczba studentów SUM oscyluje w granicach 10 000. Działalność naukowo-dydaktyczną na wszystkich latach i kierunkach prowadzi ponad 1 200 nauczycieli akademickich.

Projekty zrealizowane przez Bibliotekę Główną Śląskiego Uniwersytetu Medycznego:

 • „Digitalizacja i zamieszczenie w Internecie unikatowych materiałów dotyczących historii medycyny Śląska Górnego i Cieszyńskiego ze zbiorów Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”
 • „Zakup usługi konwersji bibliograficzno-faktograficznej bazy Prace Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska do programu Aleph500”
 • „Digitalizacja i upowszechnienie unikatowych materiałów dotyczących historii medycyny na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim ze zbiorów Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”
Widok elewacji północnej budynku rektoratu Uczelni przy ul. Poniatowskiego 15 w Katowicach. Budynek 5-piętrowy o konstrukcji tradycyjnej, murowany, z wysokim dachem krytym dachówką.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie to uczelnia z 75-letnią tradycją o ugruntowanej pozycji na rynku edukacyjnym, którą wyróżniają wysoka jakość, nowoczesność i skuteczność kształcenia w dziedzinie nauk medycznych, farmaceutycznych oraz nauk o zdrowiu.

Na 15 kierunkach studiów w ramach 4 wydziałów kształci się ok. 6000 studentów, w tym ok. 1300 studentów anglojęzycznych pochodzących z 53 krajów świata (głównie z USA, Kanady, Norwegii, Szwecji, Tajwanu, Arabii Saudyjskiej). Uniwersytet Medyczny w Lublinie zajmuje wysokie miejsce w rankingu umiędzynarodowienia: pierwsze miejsce wśród uczelni medycznych w Polsce oraz dziewiąte miejsce wśród 51 uczelni biorących udział w rankingu.

Otwarcie uczelni na świat przejawia się także poprzez umiędzynarodowienie kontaktów naukowych oraz współpracę z zagranicznymi instytucjami i ośrodkami naukowymi. W ramach programu Erasmus+ studenci, doktoranci oraz pracownicy Uniwersytetu mogą rozwijać się naukowo na ok 100 zagranicznych uczelniach. Oprócz wymiany studentów i pracowników przedmiotem ok 50 umów o międzynarodowej współpracy są wspólne badania naukowe, prowadzenie wspólnych kierunków studiów, organizowanie konferencji oraz współpraca nad zagranicznymi publikacjami.

W zespołach międzynarodowych prowadzone są zaawansowane prace badawcze, rozwijana jest dziedzina robotyki medycznej, trwają poszukiwania nowych, skuteczniejszych terapii i metod leczenia. Uniwersytet stale inwestuje w rozbudowę zaplecza naukowego w postaci nowoczesnych laboratoriów, wprowadza nowe technologie i doskonali metody kształcenia przy użyciu specjalistycznej aparatury badawczej.

Kadra dydaktyczna i badawcza uczelni posiada rozległe doświadczenie zdobyte w medycznych ośrodkach szkoleniowych Stanów Zjednoczonych oraz Europy. Wielu profesorów i doktorów zasiada w zarządach krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, pełni funkcje konsultantów krajowych i wojewódzkich uczestnicząc w pracach nadzoru specjalistycznego.

W nauczaniu przyszłych kadr medycznych szczególnie kładziony jest nacisk na kształcenie praktyczne. Jednostkami uniwersytetu są 4 wysokospecjalistyczne samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w których prowadzone jest kształcenie kliniczne. W strukturze uczelni od 2013 r. działa Centrum Symulacji Medycznej, w którym odbywają się zajęcia nowoczesną praktyczną metodą, wykorzystywaną w edukacji medycznej. Studenci podczas zajęć symulowanych ćwiczą przy użyciu zaawansowanego sprzętu w utworzonych w ramach Centrum w pełni wyposażonych oddziałach szpitalnych. Realizując podczas ćwiczeń różne scenariusze, kształcą praktyczne umiejętności oraz mogą doświadczyć realnych sytuacji związanych z ich przyszłą pracą.

Działalność dydaktyczna uczelni doczekała się specjalnego uznania: w 2017 r. Uniwersytet Medyczny w Lublinie otrzymał certyfikat „Uczelni Liderów” w ramach VII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych, oraz Wyróżnienie Specjalne „Primus”. Wszystkie działania podejmowane na rzecz rozwoju i upowszechniania nauki wpisują się w misję uczelni, którą jest rozwijanie kompetencji kadr zawodów medycznych, troska o jakość i konkurencyjność kształcenia oraz podnoszenie świadomości środowiska akademickiego o potrzebie ciągłego rozwoju oraz konieczności czerpania wiedzy z osiągnięć nauki i gospodarki.

Budynek Collegium Novum, w którym mieści się Rektorat Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ujęcie z góry budynku otoczonego drzewami

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (PUM)

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (PUM) wg rankingów „Perspektyw” jest od lat najlepszą uczelnią w regionie zachodniopomorskim. W 2018 roku PUM zajął 6. miejsce pod względem efektywności naukowej wśród wszystkich uczelni wyższych oraz osiągnął najwyższy współczynnik cytowań publikacji pracowników uczelni.

Uczelnia powstała 20 marca 1948 roku, w mieście dźwigającym się z ruin, bez tradycji akademickich, bez wystarczającej liczby lekarzy i naukowców. Działalność naukowa uczelni obejmuje wszystkie dziedziny nauk medycznych. Szczególne osiągnięcia odnotowano w zakresie patomorfologii, genetyki (zespół prof. Jana Lubińskiego), stomatologii zachowawczej, a także w badaniach nad komórkami macierzystymi (zespół prof. Bogusława Machalińskiego). Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej otrzymał najwyższą kategorię naukową A+ w zakresie oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w Polsce przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Uczelnia utrzymuje kontakty naukowe z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi, m.in. w USA, Niemczech, Włoszech i Szwecji. PUM zapewnia pracownikom naukowym i studentom nowoczesne ośrodki dydaktyczne wyposażone w najlepszy sprzęt i aparaturę medyczną.

W 2012 roku PUM wraz z IPN stworzył Polską Bazę Genetyczną Ofiar Totalitaryzmu, której celem jest identyfikacja ofiar zbrodni systemów totalitarnych. Do tej pory zebrano materiał porównawczy od blisko 2000 krewnych ofiar, zabezpieczono materiał od 750 ekshumowanych ofiar. Zidentyfikowano 100 osób, są wśród nich m.in.: major Zygmunt Szendzielarz ps. Łupaszko, major Hieronim Dekutowski ps. Zapora, Danuta Siedzikówna ps. Inka, por. Mikołaj Kirkilewicz, kpt. Władysław Dąbrowski. PUM kształci blisko 4800 studentów na 14 kierunkach I i II stopnia oraz na studiach doktoranckich i podyplomowych na czterech wydziałach: Lekarskim z Odziałem Nauczania w Języku Angielskim, Lekarsko-Stomatologicznym, Lekarsko-Biotechnologicznym i Medycyny Laboratoryjnej oraz Nauk o Zdrowiu. Od 1996 roku uczelnia prowadzi studia w języku angielskim na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym. Obecnie kształci się na nich blisko 700 studentów. W roku akademickim 2013/2014 uruchomiono Program Asklepios adresowany do obywateli z Niemiec. W roku akademickim 2018/2019 uczelnia uruchomiła najbardziej oczekiwany kierunek – farmacja. PUM jako pierwsza w kraju uczelnia medyczna uruchomiła studia dla dzieci i seniorów. Co roku ponad 300 nowych studentów pobiera naukę w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego, Młodzieżowej Akademii Medycznej i Medycznego Uniwersytetu Seniora PUM.

Zdjęcie budynku Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ulicy Rybackiej 1

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny(WUM) jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim z ponad dwustuletnią historią. Renomowaną pozycję budował, czerpiąc z wzorców najlepiej rozumianej tradycji, godząc ją z dynamicznym rozwojem.

Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym studiuje 9599 studentów, 530 doktorantów i 237 studentów studiów podyplomowych, pracuje 1798 nauczycieli akademickich – w tym 179 profesorów tytularnych. Świadectwem, dbałości o poziom kształcenia, są przyznawane uczelni tytuły i certyfikaty oraz znaczące pozycje w prestiżowych rankingach szkół wyższych. Wysoka efektywność nauczania jest osiągana dzięki wysoko kwalifikowanej kadrze naukowo-dydaktycznej, stworzeniu oferty edukacyjnej odpowiadającej potrzebom rynku oraz nowoczesnej komunikacji ze studentami.

Projekty zrealizowane przez Bibliotekę Główną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

 • „Rozbudowa warsztatu informacyjnego online Biblioteki Głównej WUM, poprzez retrospektywne opracowanie opisów katalogowych czasopism medycznych”
 • „Zwiększenie zasięgu informacyjnego katalogu online Biblioteki Głównej WUM, poprzez retrospektywne opracowanie opisów katalogowych czasopism medycznych z lat 1870-2012″
Na zdjęciu wykonanym z „lotu ptaka” widać budynki warszawskiej dzielnicy Ochota, w tym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowane u zbiegu ulic Żwirki i Wigury oraz Księcia Trojdena. Na pierwszym planie 6-kondygnacyjny budynek Rektoratu. Przed budynkiem, po lewej stronie, od ul. Księcia Trojdena, duży trawnik i widoczne trzy maszty z flagami. Za budynkiem Rektoratu, po prawej stronie, od ul. Żwirki i Wigury, 3-piętrowy budynek Centrum Biblioteczno-Informacyjnego, z charakterystycznym świetlikiem na dachu w kształcie piramidy, za nim niewielki parterowy budynek, nieco dalej wielokondygnacyjny budynek Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii. Po lewej stronie budynku Rektoratu, od ul. Trojdena, widać parterowy budynek Centrum Dydaktycznego, nieco dalej budynek Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego. Na drugim planie, za rektoratem widać trzy wielopiętrowe budynki Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, za nimi budynki Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha. Na ul. Żwirki i Wigury widać przejeżdżający autobus z taboru Zakładu Transportu Miejskiego, na ul. Księcia Trojdena kilkanaście samochodów osobowych – jadących ulicą i zaparkowanych przy niej oraz na parkingu przed Centrum Dydaktycznym. Zdjęcie wykonane zostało w pogodny, słoneczny dzień – na błękitnym niebie widać nieliczne białe chmury. Wzdłuż ul. Żwirki i Wigury, po obu stronach, aleja zielonych koron drzew. Liczne drzewa widać również przy ul .Księcia Trojdena.

Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi

Instytut Medycyny Pracy zajmuje się problematyką zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego oraz innymi dziedzinami związanymi z szeroko rozumianą medycyną pracy. Do podstawowej działalności Instytutu należy prowadzenie badań naukowych oraz prac wdrożeniowych i ekspertyzowych w zakresie środowiskowych zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem czynników występujących w środowisku pracy.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Instytut jest jednym z głównych ośrodków naukowo-badawczych w kraju. Kadrę IMP tworzą naukowcy i specjaliści, wśród których znajdują się konsultanci krajowi oraz wojewódzcy w kluczowych dla prowadzonych badań dziedzinach.

Biblioteka Naukowa Instytutu funkcjonuje w ramach Działu Zarządzania Wiedzą, który dokumentuje, analizuje, upowszechnia i promuje wiedzę związaną z działalnością Instytutu.

Projekty zrealizowane przez Dział Zarządzania Wiedzą Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi:

 • „Praca, Zdrowie, Środowisko – platforma informatyczna do efektywnego zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi”
 • CYBRA – Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa (kolekcja IMP)
 • Repozytorium ECNIS-NIOM (w ramach projektu ECNIS – Environmental Cancer Risk, Nutrion and Individual Susceptibility – Środowiskowe uwarunkowania nowotworów, rola diety i indywidualnej wrażliwości)

Kalendarium projektu

dataopis
20.12.2016

Siedem uniwersytetów medycznych, w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Szczecinie, Wrocławiu i Warszawie, oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi zawarły umowę o partnerstwie w celu przygotowania i realizacji projektu pn. Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym

30.05.2017

Zakończono opracowanie opisu założeń projektu informatycznego, wniosku i studium wykonalności oraz złożono dokumentację projektu na konkurs w ramach poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

19.10.2017

Podpisano list intencyjny z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyrażający wolę współpracy w zakresie umieszczania zasobów nauki Collegium Medicum na Polskiej Platformie Medycznej

13.11.2017

Zawarto umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie projektu Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Czerwiec-Lipiec 2018

Dokonano zakupu i instalacji sprzętu komputerowego zakupionego na potrzeby wdrożenia systemu Polskiej Platformy Medycznej

Wrzesień- Październik 2018

Opracowano i wdrożono u wszystkich Partnerów Projektu Politykę otwartości Polskiej Platformy Medycznej

Październik 2018

Powstały punkty konsultacyjne ORCID, w których można uzyskać informacje nt. zakładania identyfikatora ORCID ID i wiązania konta z publikacjami

27.12.2018

Stworzono identyfikację wizualną Projektu PPM – powstała księga znaku oraz projekty materiałów promocyjnych

Styczeń 2019

Uruchomiono stronę internetową Projektu PPM

Luty 2019

Uniwersytet Medyczny w Lublinie udostępnił wszystkim Partnerom Projektu opracowane wzory licencji na udostępnianie publikacji, rozpraw doktorskich i danych badawczych

17.12.2019

Wyłoniono Wykonawcę systemu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym

07.01.2020

Podpisano umowę na dostawę licencji i wdrożenie systemu z konsorcjum Sages sp. z o.o. – Politechnika Warszawska

Media o nas

Internetowe serwisy informacyjne

Rok 2020

 1. https://pulsmedycyny.pl/dokonania-uczelni-medycznych-beda-dostepne-na-jednej-platformie-979792
 2. http://polishscience.pl/pl/uczelnie-medyczne-tworza-polska-platforme-medyczna/
 3. https://www.sztucznainteligencja.org.pl/polska-platforma-dla-medyka/
 4. https://www.tvp.info/46228750/w-polsce-powstaje-medyczna-platforma-informacyjna
 5. http://www.infodent24.pl/edudentpost/osiagniecia-naukowej-stomatologii-na-jednej-platformie,113674.html
 6. https://www.computerworld.pl/news/W-Polsce-powstaje-nowatorska-platforma-medyczna,418064.html
 7. https://www.biuletyn.pw.edu.pl/Wspolpraca-uczelni/Pierwsza-na-swiecie-platforma-medyczna-powstaje-w-Polsce
 8. https://www.atest.com.pl/info,new?&id2=1579513748https://mamstartup.pl/powstaje-polska-platforma-medyczna
 9. https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Pierwsza-na-swiecie-platforma-medyczna-powstaje-w-Polsce
 10. https://biotechnologia.pl/technologie/pierwsza-na-swiecie-platforma-medyczna-powstaje-w-polsce,19324
 11. https://forumakademickie.pl/news/powstaje-polska-platforma-medyczna/
 12. https://mamstartup.pl/powstaje-polska-platforma-medyczna
 13. https://www.hhmglobal.com/industry-updates/press-releases/the-worlds-first-rims-medical-platform-is-being-created-in-poland

2018-2019

 1. https://www.umb.edu.pl/aktualnosci(6)/najnowsze_wiadomosci/powstaje_polska_platforma_medyczna
 2. http://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/powstaje-polska-platforma-medyczna,50014.html
 3. http://dentonet.pl/powstaje-polska-platforma-medyczna/
 4. http://www.oilwaw.org.pl/?p=32766/
 5. http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,22889391,powstaje-polska-platformamedyczna-z-calym-dorobkiem-naukowcow.html
 6. http://oddechzycia.pl/aktualnosci/powstaje-polska-platforma-medyczna/
 7. https://m.radiogdansk.pl/wiadomosci/item/69137-gumed-buduje-polska-platforme-medycznato-wspolny-projekt-osmiu-placowek-naukowych/69137-gumed-buduje-polska-platformemedyczna-to-wspolny-projekt-osmiu-placowek-naukowych
 8. http://www.mp.pl/kurier/178853,7-uczelni-tworzy-polska-platforme-medyczna
 9. http://opm.elamed.pl/material[40093]
 10. https://onkologia.esculap.com/news/151103/Kilka_uczelni_medycznych_tworzy_Polską_Plat formę_Medyczną
 11. http://www.farmacjapraktyczna.pl/2018/01/uczelnie-tworza-polska-platforme-medyczna
 12. https://lodz.onet.pl/siedem-uczelni-medycznych-tworzy-platforme-by-w-praktycewykorzystac-dorobek-naukowy/mrdm2yb
 13. https://infoplanet.pl/pl/news/portal/polska/wydarzenia/polska-powstaje-polska-platforma-medyczna/
 14. https://www.umb.edu.pl/aktualnosci(6)/najnowsze_wiadomosci/powstaje_polska_platforma_medyczna
 15. http://www.ebib.pl/?p=9503
 16. http://biotechnologia.pl/technologie/kilka-uczelni-medycznych-tworzy-polska-platformemedyczna,17643
 17. http://www.portaldentystyczny.pl/lekarz/aktualnosci/art2596,powstaje-polska-platformamedyczna.html
 18. http://www.imp.lodz.pl/home_pl/news0/&a=30610
 19. https://biblioteka.wum.edu.pl/node/8593
 20. https://www.facebook.com/BGWUM/photos/a.219904704840759.1073741830.219107578253805/1222644127900140/?type=3&theater
 21. http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/151141
 22. https://niezbednikchemika.wordpress.com/2018/01/18/biotechnologia-medyczna-nowy-kierunek-rozwoju-nauki/
 23. http://gazetalekarska.pl/?p=39016
 24. https://plus.poranny.pl/platforma-internetowa-umb-to-pomysl-wart-37-mln-zlotych-dla-naukowcow-i-nie-tylko/ar/12851784
 25. https://www.wroclaw.pl/powstaje-polska-platforma-medyczna-lepszy-kontakt-nauki-i-biznesu

Prasa drukowana

 1. Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym. Biuletyn Informacyjny PUM. 2017, 3(97), str. 44.
 2. Budek D.: Powstanie Polska Platforma Medyczna. Biuletyn Informacyjny PUM. 2017, 4(98), str. 22
 3. Jak zarządzać wiedzą. PUM na platformie. Kurier Szczeciński. 17 stycznia 2018 (12), str. 7.
 4. Polska Platforma Medyczna. Medycyna Dydaktyka Wychowanie. 2018, 50(2), str. 12.
 5. Sawczenko A.: Pomysł wart 37 mln złotych. Dla naukowców i nie tylko. Kurier Poranny. 2018, 11, str. 1,5;
 6. Nasi na platformie medycznej. Dziennik Wschodni. 2018, 24(17), str. 1
 7. Grygorowicz A.: Biblioteka Główna buduje Polską Platformę Medyczną. Gazeta AMG. 2018 5(329), str. 15
 8. ORCID- uniwersalny identyfikator naukowca. Gazeta Uczelniana Uniwersytetu Medycznego im.
  Piastów Śląskich we Wrocławiu. 2018, 1 (238), s. 31-32
 9. Śniechowska-Karpińska A., Birska R.: „Polityka otwartości Polskiej Platformy Medycznej” jako realizacja zaleceń ministerialnych. Alma Mater 2018 R. 28 nr 4 s. 56-61.
 10. Budek D: Polityka otwartości Polskiej Platformy Medycznej. Biuletyn Informacyjny PUM. 2018, 4(102), 31.
 11. Nowocień T., Rogowska E.: Data Management Plan (DMP) – co trzeba o nim wiedzieć. Biuletyn Informacyjny PUM. 2019, 1(103), 22-24.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek